U en de regels

U en de regels

Arbeidsovereenkomst

Wij raden u aan de arbeidsovereenkomst goed door te lezen en vervolgens te ondertekenen. U krijgt een kopie van uw arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst is gebaseerd op de CAO voor het schoonmaakbedrijf. Hierin staan de rechten en plichten van u en Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V. omschreven.

De volledige CAO ligt ter inzage op ons kantoor, op internet bij www.RAS.nl of vraag ernaar bij u objectleid(st)er.

Indien uw adresgegevens, banknummer, telefoonnummer en dergelijke veranderen, dient u dit onverwijld te melden op de afdeling personeelszaken. Hiervoor zijn bij uw objectleid(st)er speciale formulieren ter beschikking.

Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

De opgave moet u nauwkeurig en volledig invullen. Aan de hand van deze opgave laat u aan uw werkgever weten of hij wel of geen rekening moet houden met de loonheffingskorting. Als u persoonlijke omstandigheden zodanig wijzigen, bijvoorbeeld een tweede werkgever, dan kan het noodzakelijk zijn een nieuwe opgave in te vullen.

Proeftijd

De eerste maand van uw dienstverband geld als proeftijd. Binnen deze wettelijke toegestane proeftijd kunnen zowel u als Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V., zonder opgaaf van redenen, het dienstverband beëindigen.

Werktijden

Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V. zal trachten rekening te houden met de afstand van uw huis naar uw werk. Getracht zal worden deze afstand zo kort mogelijk te houden. Ook met uw wensen betreffende aanvang en einde werk zal, waar mogelijk, rekening worden gehouden.

Het is ten strengste verboden om familie, vrienden en kennissen op de werklocatie toe te laten. Wanneer u het gezellig of noodzakelijk vindt om opgehaald te worden dan dienen zij toch buiten te blijven wachten. Ook het object betreden buiten de afgesproken uren, is ten strengste verboden.

Indien er op een pand 1 à 2 dagen per week wordt schoongemaakt zal er bij feestdagen op een andere dag worden ingepland voor de schoonmaak en wordt er geen zogenaamde “sociale dag/feestdag”gegeven.

Gedrag

Werken voor een schoonmaakbedrijf betekent werken in een gebouw van een ander, dus u dient zich altijd correct te gedragen.

 • Telefoneren, computers gebruiken, in de kasten en bureauladen zitten en andermans papieren inkijken mag dus niet. Het is niet uitgesloten dat u een geheimhoudingsverklaring moet tekenen. Sommige bedrijven wensen een Verklaring Omtrent Het Gedrag van medewerkers te zien. Deze Verklaring wordt officieel aangevraagd via de Gemeente.
 • In geval van problemen op de werkvloer is de objectleid(st)er de persoon om die op te lossen. U gaat hiervoor dus nooit naar de opdrachtgever/klant.
 • Het nuttigen van alcoholhoudende dranken, voedsel en sigaretten roken tijdens de werkzaamheden is ten strengste verboden. Ook is het absoluut verboden (fris)(alcoholhoudende)dranken, voedsel en/of snacks of anderszins uit voorraadkasten en/of opslagruimtes te nemen.
 • Een rookpauze is toegestaan mits deze tijd aansluitend langer wordt gewerkt!
 • Iedere medewerker mag tijdens de duur van zijn/haar overeenkomst geen (seksuele of anderszins affectieve) relatie, aangaan met een klant of diens werknemers. Wanneer een affectieve realtie tussen medewerkers in een hiërarchisce of samenwerkingsrealtie een goede uitvoering van de functie belet of de arbeidsverhouding op de werkvloer daardoor ernstig verstoord doet raken, is Per Plex gerechtigd rechtspositionele maatregelen te nemen, zoals een aanstelling in een andere functie elders in de organisatie.
 • De medewerker onthoudt zich van seksuele toenaderingspogingen en ongewenste intimiteiten ten opzichte van de klant en/of haar medewerkers. Ook gaat de medewerker niet in op dergelijke toenaderingspogingen van een klant en/of haar medewerkers. De medewerker onthoudt zich van gedragingen die seksueel getint zijn of in het algemeen als zodanig kunnen worden opgevat. Seksuele intimidatie en/of (on)gewenste intimiteiten zijn derhalve niet geoorloofd.
 • Een medewerker dient aan zijn objectleid(st)er aan te geven wanneer tussen een klant en zichzelf sprake is van een familierelatie en/of een vertrouwensrelatie.
 • Het is de medewerker niet toegestaan geschenken, goederen en diensten van een klant en/of dienst naasten te accepteren, te kopen, te (laten) verkopen, te (laten) belenen of in bruikleen te aanvaarden. Het is tevens verboden goederen en diensten aan een klant en/of dienst naast te verhandelen, tenzij dit een odnerdeel is van de functie die de medewerker vervult.
 • Bij het niet verschijnen op de werkplek zonder afmelding, het op eigen gelegenheid verzetten van een werkdag of zelf direct contact hebben met de klant om zaken af te spreken, zonder dat Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V. vooraf op de hoogte is gebracht zal er een boete worden gegeven van een bedrag van € 25,00. Dit bedrag zal worden ingehouden bij de eerstvolgende loonbetaling.
 • Werknemer verklaart zich ermee bekend dat hij/zij het vertrouwen geniet met betrekking tot de eigendommen van de klant van werkgever. Indien werkgever constateert dat werknemer dit vertrouwen beschaamt door eigendommen van de klant van werkgever, waarbij de waarde geen enkele rol speelt, weg te nemen, daaronder mede begrepen het gebruik maken van de telefoon van de klant anders dan in noodgevallen, zal werkgever dit te allen tijde aanmerken als een dringende reden met ontslag op staande voet tot gevolg.
 • Het is verboden om stukken uit boeken, (vak)bladen, kranten en websites van uitgevers te scannen, e-mailen, printen, op te slaan op computer en te kopiëren.Urenverantwoording
 •  

Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V. werkt met urenstaten.. De urenregistratie van gewerkte uren wordt bij door de medewerker zelf bijgehouden en van iedere medewerker wordt verwacht zijn/haar gewerkte uren per maand in te sturen. De werkwijze is:

 1. Iedere laatste dag van de maand, ongeacht het weekend, behoort de urenstaat, verplicht via de mail, binnen te zijn bij Per Plex. Natuurlijk mag de urenstaat ook eerder ingestuurd worden als de uren al gewerkt zijn.loonadministratie@per-plex.nl
 2. Geen of late inzending betekent vertraging in de betaling van uw loon. Het e-mailadres voor het inzenden:
 3. Op de eerste dag van de maand ontvangt iedere medewerker een nieuwe urenstaat voor de lopende maand.
 4. Op de 6e van iedere maand vindt betaling van het loon plaats. Wanneer het loon daadwerkelijk op uw rekening staat is afhankelijk van de banken.
 5. Gebruikt u het Excel-bestand van de bijlagen? Dan worden de uren bij het invullen automatisch opgeteld en kunt u dit formulier retourneren via de e-mail. Gebruikt u het PDF-bestand van de bijlagen? Dan moet u de urenstaat uitprinten, handmatig invullen, inscannen op de computer en dan retourneren per e-mail.
 6. Is uw e-mailadres gewijzigd? Geef het dan door aan kantoor.

Sleutelpand

Indien u op een sleutelpand werkt gelden er een aantal regels, die nageleefd moeten worden.

 • Indien er meerdere collega’s op het object werken dient u tegelijker tijd te beginnen en samen het pand te verlaten.
 • U mag het pand niet verlaten zonder dat het op slot is en het alarm erop staat.
 • Mocht het alarm er niet opgaan of anderszins niet doen, dan dient u direct met u objectleidster contact op te nemen.
 • Is er een vals alarm, door u veroorzaakt, dan worden de kosten op u verhaald.

Verlies of diefstal van sleutels

 • In geval van verlies of diefstal van de sleutel(s) dient de medewerker dit onmiddellijk te melden bij Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V..
 • Nieuwe sleutels worden verstrekt door Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V.. In geval van verlies of diefstal is de medewerker verplicht de aanmaakkosten van de sleutel(s) te betalen. De kosten hiervan zijn op het registratieformulier vermeld.
 • Indien de verloren of gestolen sleutel(s) word(t)en teruggevonden dient de medewerker de sleutel(s) terug te bezorgen bij Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V..

Persoonlijke verzorging

Zorg ervoor dat u er altijd goed en verzorgd uitziet.

Bedrijfskleding

U krijgt bij het in dienst treden bedrijfskleding ter beschikking. Bij uw contract heeft u een formulier van ontvangst ondertekend. U bent voor deze bedrijfskleding verantwoordelijk en dient er zorg voor te dragen dat deze tijdig wordt gewassen en gestreken. Bij vernieuwing of uitdiensttreding dient u de bedrijfskleding in te leveren. Wanneer u de bedrijfskleding niet heeft ingeleverd, dan zal de nieuwwaarde hiervan op uw eindafrekening worden ingehouden. Iedereen is verplicht de bedrijfskleding te dragen tijdens de werkzaamheden. Schorten dienen gesloten te worden gedragen. Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot een disciplinaire maatregel.

Vakantie/Verlof

De vakantietoeslag wordt berekend over het loon over de periode van 1 mei van het voorafgaande jaar tot en met 30 april van het lopende jaar.

Iedere werknemer heeft recht op 26 dagen, 10% opbouw over 2012-2013 van ieder gewerkt uur, dan wel een evenredig deel hiervan, afhankelijk van de duur van het dienstverband en/of gewerkte uren. Per 1 januari 2012 vindt opbouw van vakantiedagen gesplitst plaats. Eén deel zijn de wettelijke dagen en één deel is bovenwettelijk. Het wettelijke deel is 20 dagen en/of diensten, het bovenwettelijke deel (volgens CAO 2012 – 2013) is 6 dagen/diensten.

De werknemer kan desgewenst 15 werkdagen (21 kalenderdagen) aaneengesloten opnemen.

Bij het verlenen van toestemming voor een vakantie in de “school”vakanties zal er voorrang worden verleend aan medewerkers die schoolgaande kinderen hebben en die dan niet ouder zijn dan 18 jaar.

De werknemer die werkzaam is op een object waarvan op voorhand bekend is dat er een bedrijfssluiting is, zal zijn aaneengesloten vakantie opnemen in de periode van de bedrijfssluiting.

Wanneer u een snipperdag wilt, dan vraagt u dat ten minste vijf werkdagen van tevoren aan bij uw objectleid(st)er.

Voor de aanvraag van een snipperdag dient u dit telefonisch en schriftelijk door te geven. Er kan dan voor een vervang(st)er worden gezorgd.

Uw jaarlijkse vakantieperiode voor de zomer dient u uiterlijk in maart op te geven. Doet u dit niet op tijd dan kunnen wij niet garanderen dat u met hoogzomer op vakantie kunt. Last-minute reizen kunnen niet afgedwongen worden en dienen net als alle andere vakantie-aanvragen op de juiste wijze te worden aangevraagd.

Per 1 januari 2012 is er een nieuwe wet van kracht waarin staat dat er in plaats van het termijn waarop de wettelijke vakantiedagen vervallen drastisch is ingekort. In plaats van vijf jaar vervallen wettelijke vakantiedagen na 1 jaar van het opbouwjaar. Bovenwettelijke dagen hebben overigens geen vervaltermijn van 1 jaar en blijven dus een verjaringstermijn houden van vijf jaar en werknemers moeten gedurende het jaar of binnen zes maanden daarna hun wettelijke vakantiedagen opmaken, anders vervallen deze. Uitbetaling van bovenwettelijke uren is ook mogelijk. De regeling kent enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer een werknemer buiten eigen schuld – denk aan extreme werkdrukte – niet in staat is de verlofdagen op de nemen. De werknemer moet dit wel zelf aannemelijk maken.

Ook per 1 januari 2012 geldt er een nieuwe wetgeving die geen onderscheid meer maakt tussen het opbouwen van vakantiedagen tijdens of buiten ziekte. Je bouwt als werknemer (ziek of niet ziek) vakantiedagen op over de volledige duuur van je arbeidsovereenkomst, dus over de hele periode dat je recht hebt op loon. Omdat je tijdens ziekte volledig vakantiedagen opbouwt, moet je ze ook opnemen wanneer je met vakantie gaat – ongeacht of je toch al thuis zat wegens ziekte.

Meer of minder uren gaan werken

Als u meer of minder uren wilt gaan werken, zal dat niet altijd kunnen in hetzelfde gebouw, waar u al werkzaam bent. Het is mogelijk dat u op meerdere locaties voor ons werkzaam bent of dat u overgeplaatst wordt.

Wie geeft antwoord op vragen?

In principe zal uw objectleid(st)er op de meeste vragen antwoord kunnen geven. Hebt u echter vragen waarop uw objectleid(st)er geen antwoord heeft, of niet bij haar/hem terecht kunt, dan kunt u altijd met onze personeelsafdeling op het hoofdkantoor contact opnemen.

Wat te doen tegen ongewenste intimiteiten.

Ongewenste intimiteiten op het werk komen vaker voor dan u misschien denkt. Zowel bij vrouwen als bij mannen. Ermee blijven lopen is in elk geval niet bevorderlijk voor uzelf, uw inzet en motivatie. Erover praten is geen schande.

Ongewenste intimiteiten zijn seksuele toenaderingen waarbij geen sprake is van wederzijds goedvinden. Zij kenmerken zich door de eenzijdigheid. Ze variëren van seksueel getinte aanrakingen, het stellen van intieme vragen, voorstellen tot seksueel contact en het maken van dubbelzinnige opmerkingen tot het langdurig van top tot teen bekijken, het postertje aan de muur en de (poging tot) aanranding of verkrachting. U bepaalt zelf wanneer u iets gewenst of ongewenst vindt. Wat de een heel gewoon vindt, daar kan de ander zich bijzonder ongemakkelijk bij voelen.

Het spreekt vanzelf dat de directie van Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V. elke vorm van ongewenste intimiteiten afkeurt. Daar blijft het echter niet alleen bij. Vertrouwenspersonen zijn aangesteld met wie u zaken op het gebied van ongewenste intimiteiten kunt bespreken. Tot de vertrouwenspersoon kunt u zich in alle vertrouwelijkheid wenden als er op dit gebied problemen zijn. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat gesprekken die u met de vertrouwenspersoon voert vertrouwelijk zijn en blijven zolang u dit wilt.

In overleg met de vertrouwenspersoon bepaalt u of u een officiële klacht wilt indienen bij onze algemeen directeur. Vooralsnog zal deze de klacht zelf beoordelen en afhandelen. Het ligt in de bedoeling in de toekomst een klachtencommissie in te stellen. De klacht zal dan overgedragen worden aan de klachtencommissie die uit zeven personen bestaat.

Binnen drie werkdagen komt de commissie bijeen. Deze bekijkt of ze de klacht kan behandelen en hoe dat dan moet gebeuren. Van het onderzoek dat zij doet, brengt zij verslag uit aan de algemeen directeur, met een advies over de te nemen maatregelen.

Vertrouwenspersonen en leden van de klachtencommissie hebben een geheimhoudingsplicht. Ook na het beëindigen van het dienstverband met Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V..

Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt. De secretaresse van de algemeen directeur beheert het archief en alle correspondentie verloopt via haar.

De commissie streeft naar afhandeling van een klacht binnen drie werkweken. Als dat niet haalbaar is, volgt een tussenrapportage naar u, de algemeen directeur en de aangeklaagde. Nadat de klacht is afgehandeld, neemt de vertrouwenspersoon of een lid van de commissie nog enkele keren met u contact op, om ernaar te informeren of u geen hinder ondervindt van de kwestie. Immers voorop blijft staan, dat u geen nadelige invloed mag ondervinden in uw positie als werknemer als u ongewenste intimiteiten aan de orde stelt.

Vertrek

Wanneer u Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V. wilt verlaten, dan geldt een opzegtermijn van één maand. Voor ieder jaar dat u in dienst bent, komt er één week bij. De afrekening van uw loon krijgt u ook dan op de gebruikelijke betaaldatum.

Op de laatste werkdag dient u in te leveren:

 • Legitimatiebewijs Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V.
 • Bedrijfskleding
 • Sleutels

 

 • Doet u dat niet, dan zal dat van uw eindrekening worden ingehouden, en wordt de recherche direct ingeschakeld.