Verzuimprotocol

VERZUIMPROTOCOL

ALGEMEEN
 1. De medewerker moet de in dit verzuimprotocol vastgelegde voorschriften opvolgen.
 2. Onder medewerker worden zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers bedoeld.
 3. Dit verzuimprotocol is van toepassing op alle medewerkers van Per Plex! Nederland regio Rotterdam B.V..
ZIEKMELDING

De medewerker meldt zijn afwezigheid telefonisch vóór 8.30 uur, danwel uiterlijk twee uur voor aanvang van de werktijd, bij de direct leidinggevende. Bij verblijf in het buitenland geldt bovenstaande onverkort.

Als de direct leidinggevende niet bereikbaar is, dan kan de melding worden doorgegeven aan een collega op kantoor (010-2732820). In dat geval zal de direct leidinggevende dezelfde dag telefonisch contact opnemen met de medewerker. Indien kantoor gesloten is hoort u een antwoordapparaat waarop een noodnummer te horen is, welke gebeld kan worden. Voor sommige objecten gelden een separate procedure en deze zal met de medewerker van dat object besproken worden.

De direct leidinggevende stelt naar aanleiding van de ziekmelding aan de medewerker vragen over:

 • de reden van ziekmelding en eventuele relatie tot het werk (de medewerker bepaalt zelf het detailniveau van de informatie);
 • of en wanneer eventueel bezoek aan de huisarts zal plaatsvinden;
 • de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid;
 • het verblijfadres en telefoonnummer waaronder medewerker bereikbaar is.
 • Tevens wordt een afspraak gemaakt over het volgende contact.

  De direct leidinggevende zorgt ervoor dat de ziekmelding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk dezelfde dag, bij de afdeling Personeel & Organisatie (lees verder P&O) binnen is. De ziekmelding aan P&O wordt gedaan door middel van het ziek- en hersteldmeldingsformulier, waarop alle beschikbare informatie wordt vermeld. De eerste ziektedag is de eerste dag dat de medewerker zou moeten werken, maar door arbeidsongeschiktheid daartoe niet in staat is.

  Teneinde de ziekteverzuimbegeleiding op adequate wijze te kunnen begeleiden, wordt van alle contacten een aantekening gemaakt door de direct leidinggevende en in de Verzuimmap van het personeelslid verzameld.

  Wanneer de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een aansprakelijke derde, moet de medewerker dit melden aan de afdeling P&O, zodat een eventueel loonverlies kan worden verhaald op deze derde.

  Indien de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een bedrijfsongeval, dan dient de leidinggevende dit binnen 1 uur na het ongeval schriftelijk te melden aan P&O.

  Bij het niet tijdig ziekmelden geldt dat het salaris van de medewerker teruggebracht wordt tot 0% van zijn loon voor elke dag dat de melding te laat was.

   

  VERSCHIL TUSSEN ZIEKTE EN AFWEZIGHEID

  Een medewerker die aangeeft niet te kunnen komen werken vanwege privé-redenen (bijvoorbeeld vanwege zorg voor ziek familielid) is niet per definitie ziek. De keuze tussen verlof en ziekte – die altijd in overleg tussen medewerker en leidinggevende wordt bepaald – behoeft niet in dit eerste contact te worden gemaakt.

  Als de afwezigheid te maken heeft met een arbeidsconflict, dan moet de medewerker dit melden aan de naast hogere van zijn direct leidinggevende. Eventueel kan een vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Wanneer daaraan behoefte is, zal de medewerker uitgenodigd worden voor een gesprek bij de bedrijfsarts.

  Indien de medewerker zich naar het oordeel van de direct leidinggevende en na advies van de bedrijfsarts, ten onrechte heeft ziekgemeld, worden de dagen dat de medewerker niet gewerkt heeft aangemerkt als ongeoorloofd verzuim en zal hierover derhalve geen salaris uitbetaald worden.

  ZIEKMELDING TIJDENS VAKANTIE

  Bij arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie moet de medewerker zich op de eerste ziektedag telefonisch melden bij zijn direct leidinggevende. Direct na thuiskomst moet de medewerker een verklaring (in het Nederlands of Engels) van de behandelende arts overleggen waarin de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, de medische diagnose en de ingezette behandeling is opgenomen. De bedrijfsarts adviseert op grond van deze verklaring over teruggave van niet genoten vakantiedagen, daarbij meewegend wat betrokkene nog aan werkzaamheden had kunnen verrichten.

  RAADPLEGEN VAN DE HUISARTS

  Bij arbeidsongeschiktheid moet de medewerker zich, in eigen belang, binnen redelijke termijn onder behandeling van zijn huisarts stellen en de voorschriften van deze arts op volgen. De medewerker is verplicht om de uitkomst van deze voorschriften danwel niet medische adviezen van specialist of therapeut direct te bespreken met zijn direct leidinggevende. Het medische aspect dient te worden besproken met de bedrijfsarts.

  CONTROLEBEZOEK

  De medewerker moet controlebezoek namens de werkgever in zijn woning of op het verpleegadres mogelijk maken. De medewerker moet dus maatregelen treffen indien bijvoorbeeld niemand thuis is of de bel defect is. Bij afwezigheid moet de medewerker ervoor zorgen dat op zijn adres bekend is waar hij zich bevindt.

  Als de medewerker tijdens zijn arbeidsongeschiktheid verhuist, tijdelijk elders verblijft of van verblijfadres verandert, dan moet de medewerker dit binnen 24 uur doorgeven aan de afdeling P&O.

  Indien bovengenoemde regels niet worden opgevolgd, is de werkgever gerechtigd het loon te stoppen.

  BEDRIJFSARTS

  De medewerker dient gehoor te geven aan een oproep om contact te hebben met of te verschijnen bij de bedrijfsarts of andere medewerker van de arbodienst, de leidinggevende of de afdeling P&O. Aan een controle-oproep dient steeds gevolg te worden gegeven, ook wanneer de medewerker de intentie heeft om de volgende dag het werk te hervatten.

  Indien wegens een geldige reden tot verhindering geen gehoor kan worden gegeven aan een oproep van de arbodienst (bijv. wegens bedlegerigheid) dan dient de medewerker de arbodienst per omgaande in te lichten en een andere afspraak te maken.

  De bedrijfsarts van de gecertificeerde arbodienst heeft de bevoegdheid om te bepalen in welke mate en voor hoe lang een medewerker arbeidsongeschikt is. Tevens kan de bedrijfsarts bepalen of de medewerker arbeidsongeschikt is voor zijn eigen werk, maar wel andere passende werkzaamheden kan verrichten die niet belemmerend zijn voor het genezingsproces van de medewerker.

  De beoordeling van de bedrijfsarts is bindend! Dit geldt ook indien de bedrijfsarts tot een andere beslissing komt dan het advies van een behandelend huisarts, specialist of therapeut. De beslissing van de bedrijfsarts – als afgevaardigde van de werkgever – is leidend! De medewerker is verplicht om de uitkomst van de beoordeling direct na het spreekuur te bespreken met zijn direct leidinggevende.

  Indien de medewerker – conform de beoordeling – op de datum waarop hij wordt geacht de eigen danwel andere passende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te hervatten, deze werkzaamheden niet worden hervat, zal de werkgever vanaf die datum maatregelen nemen. Wanneer het hervatting van eigen werk betreft, zal de loonbetaling worden stopgezet; in geval van passende werkzaamheden wordt de betreffende loonwaarde afgetrokken van het oorspronkelijke salaris.

  De medewerker moet de bedrijfsarts machtigen inlichtingen omtrent zijn gezondheidstoestand in te winnen bij zijn behandelend arts. Als dit niet gebeurt, dan zal de werkgever hierover geïnformeerd worden en is de werkgever bevoegd om de loonbetaling op te schorten tot het moment dat de machtiging wel gegeven wordt.

  PROBLEEMANALYSE EN PLAN VAN AANPAK

  De Wet Verbetering Poortwachter handelt over dreigend langdurig ziekteverzuim. Bij ziekmelding zal de direct leidinggevende een inschatting maken van de verwachte duur van het verzuim.

  Wanneer het verzuim naar verwachting langer dan 3 maanden gaan duren, dan wordt er binnen 6 weken na ziekmelding een Probleemanalyse gemaakt door de bedrijfsarts, na 8 weken gevolgd door een Plan van Aanpak. Werkgever en medewerker hebben de verplichting om deze documenten te ondertekenen en de gemaakte afspraken na te komen. Zie ook “Meewerken aan herstel en reïntegratie”.

  Alle gespreksverslagen, gemaakte afspraken, bezoekrapporten en andere documenten met betrekking tot het verzuim worden opgenomen in het Plan van Aanpak en hiernaar wordt gehandeld.

  Bij het niet naleven van deze procedures kunnen WIA- en WW-rechten verspeeld worden.

  MEEWERKEN AAN HERSTEL EN REINTEGRATIE

  Wanneer de medewerker zich tijdens zijn arbeidsongeschiktheid zodanig gedraagt dat hij onvoldoende meewerkt aan herstel en terugkeer in eigen danwel passende werkzaamheden, is de werkgever cq. de uitvoeringsinstelling bevoegd sancties te nemen.

  Passende werkzaamheden zijn werkzaamheden die in redelijkheid aan een medewerker kunnen worden opgedragen, gelet op arbeidsverleden, opleiding, gezondheidstoestand en omvang van het dienstverband. Vanzelfsprekend mogen de aangeboden vervangende werkzaamheden het genezingsproces niet nadelig beïnvloeden. Vaststelling van passende werkzaamheden geschiedt in overleg met de bedrijfsarts.

  SECOND OPINION

  Is de medewerker het oneens met de beoordeling van de bedrijfsarts voor werkhervatting, aangepast werk of reïntegratie-inspanningen van de werkgever, dan bestaat de mogelijkheid tot het vragen van een second opinion met een oordeel door het UWV, waarvan de uitspraak bindend is. De kosten van de second opinion aangevraagd door de werknemer zijn dan voor rekening van de werknemer.

  Overigens kan een second opinion ook op verzoek van de werkgever plaatsvinden. In dat geval is de medewerker verplicht om mee te werken.De kosten van de second opinion zijn dan voor rekening van de werkgever.

  FREQUENT / ONTOELAATBAAR VERZUIM

  Met een medewerker die ontoelaatbaar of frequent (meer dan 4x per 12 maanden) verzuimt of een opvallend ziekteverzuimpatroon heeft, zal hierover door de direct leidinggevende een gesprek plaatsvinden. Deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd, inclusief de gemaakte afspraken ter verbetering. Bij gesprekken inzake ontoelaatbaar verzuim is in ieder geval een vertegenwoordiger van P&O of de naast hogere van de direct leidinggevende aanwezig.

  WIA-AANVRAAG (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

  De medewerker is verplicht om de gegevens voor het UWV in te vullen. Indien als gevolg van onjuiste of niet tijdige verstrekking een eventuele toekenning van een WIA-uitkering wordt uitgesteld, kan de werkgever de gederfde inkomsten van de medewerker vorderen.

  HERSTELDMELDING

  Indien de medewerker weer in staat is om aan het werk te gaan, dan hoeft hij niet een speciale opdracht hiertoe af te wachten. Wel deelt hij direct aan zijn leidinggevende de datum van gedeeltelijke danwel volledige werkhervatting mee. In geval van gedeeltelijke werkhervatting moet de medewerker sowieso van tevoren contact hebben met zijn leidinggevende om overleg te plegen over de wijze van werkhervatting.

  De direct leidinggevende geeft de herstelmelding en alle overige relevante informatie direct d.m.v. het herstelmeldingsformulier door aan P&O (zie ook “Ziekmelding”).

  ZWANGERSCHAP

  Indien de arbeidsongeschiktheid verband houdt met zwangerschap dient de medewerkster hiervan melding te maken.

  Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden voor de uitgerekende datum, dient de medewerkster een officiële zwangerschapsverklaring van de behandelend specialist op te sturen naar P&O.

  Verder gelden dezelfde regels als hierboven.

  SANCTIES

  In alle gevallen waarin de werkgever besluit de loondoorbetaling stop te zetten, op te schorten of te verminderen, wordt dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betreffende medewerker bevestigd.

  Indien de medewerker bij een controlebezoek van de arbo niet aanwezig is op het verblijfadres, dan zullen de kosten voor dit bezoek worden verhaald op de medewerker. Ook als medewerker niet verschijnt op de afspraak bij de arbo-arts worden de kosten verhaald.